Астана қ., Керей, Жәнібек хандар қ., 3 үй
Версия для слабовидящих

 

 

 

 

 

 

 

Жеке тұлғаларға медициналық қызмет көрсетуге

ЖАРИЯ ШАРТ

Астана қ.                                                                                                                            «____»__________202__ ж.

Бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық" ЖШС атынан  30.12.2023 жылғы №23 сенімхат  негізінде әрекет ететін Басқарма төрағасының медициналық қызмет жөніндегі орынбасары Әділбек Қайырбекұлы Мұқажанов бір тараптан, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын жеке тұлға екінші тараптан, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚР Кодексінің 202-бабының, 1999 жылғы 1 шілдедегі №409-I ҚР Азаматтық кодексінің 395-бабының негізінде төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

1. Осы Шарттың мәні – Орындаушының Тапсырыс берушіге Орындаушының базасында консультациялық-диагностикалық көмекті (бұдан әрі – медициналық қызметтер) қамтитын Орындаушының медициналық көмек бағдарламалары бойынша медициналық қызметтер көрсетуі, ал Тапсырыс беруші осы медициналық қызметтерді қабылдайды және төлейді.

2. Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарттың талаптарына сәйкес медициналық қызметтер көрсетеді, олардың түрлері, көлемі мен тарифтері  орындаушының қызметтер тізбесінде, ол осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Осы Шарт бойынша медициналық қызмет көрсету кезінде Орындаушы құзыретті, жоғары білікті персоналды тартады.

4. Дәрігерден жолдама болмаған жағдайда,  Тапсырыс беруші чек-бағытта көрсетілген тапсырыс берген емдік-диагностикалық іс-шаралармен/зерттеулермен келісетінімді растайды және оларды тағайындаудың негізділігі бойынша шағымданбайды.

5. Тапсырыс беруші медициналық қызмет көрсету үшін қажетті толық көлемде денсаулық жағдайы туралы жазбаша және/немесе ауызша түрде шынайы ақпарат беруге міндеттенеді.

6. Тараптар осы Шарт бойынша құпиялылық пен конфиденциалдықты қамтамасыз етуге келісті.

7. Тапсырыс берушіде сыни жағдайлар анықталған немесе белгіленген жағдайда, Тапсырыс берушінің өзіне хабарлау керек.

8. Тапсырыс беруші медициналық қызметтерге Орындаушының қолданыстағы баға прейскуранты бойынша ақы төлейді. Төлем фактісі – осы Шарттың барлық талаптарымен келісім (акцепт) болып табылады.

9. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Орындаушы мен Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілеріне сәйкес жауапты болады.

Тапсырыс беруші төлем мерзімдерін бұзған жағдайда, Орындаушы медициналық қызмет көрсетуді төлем жасалған сәтке дейін тоқтата тұруға және төленбеген соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл есептеуге құқылы.

10. Осы Шартта көзделмеген барлық өзге талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

11. Осы Шарт жария оферта деп танылады.

ОРЫНДАУШЫ:

"Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық" ЖШС

БСН 180740003103

Қазақстан Республикасы, 010000,

Астана қаласы, "Нұра" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 үй

ЖСК KZ 066018821000165031

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да

БИК HSBKKZKX

Кбе 17

 

Басқарма төрағасының медициналық қызмет жөніндегі орынбасары

 

______________ /  Мұқажанов Ә. Қ.

М.О.

тапсырыс беруші:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

  М.О.

Приложение 1

К приказу Председателя Правления

ТОО «Национальный научный онкологический центр»

№_________ от «___» __________ 2024 г.

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

на медицинское обслуживание физических лиц

г.Астана                                                                                                                         «____»__________202__ г.

ТОО «Национальный научный онкологический центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя председателя Правления по медицинской деятельности  Мукажанова Адилбека Кайрбековича, действующего на основании Доверенности №23 от 30.12.2023 года, с одной стороны, и физическое лицо именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, на основании статьи 202 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, статьи 395 Гражданского кодекса РК от 1 июля 1999 года № 409-I, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

  1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем медицинских услуг Заказчику по программам медицинской помощи Исполнителя, в том числе консультативно-диагностическую помощь (далее – медицинские услуги), на базе Исполнителя, а Заказчик принимает и оплачивает эти медицинские услуги.

  2. Исполнитель оказывает Заказчику медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, виды, объем и тарифы, которых установлены перечнем услуг – действующим прейскурантом цен Исполнителя, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

   3. При оказании медицинских услуг по настоящему Договору, Исполнитель привлекает компетентный, высококвалифицированный персонал.

   4. В случае отсутствия направления от врача,  Заказчик  подтверждает, что согласен (на) с заказанными им лечебно – диагностическими мероприятиями/исследованиями, перечисленными в чеке-направлении, и претензий по обоснованности их назначения предъявлять не будет.

   5. Заказчик обязуется предоставить в полном объеме, необходимую для оказания медицинских услуг, достоверную информацию о состоянии здоровья в письменной и/или устной форме.

   6. Стороны согласились обеспечить тайну и конфиденциальность по настоящему Договору.

   7. В случае выявления или установления критических значений у Заказчика, ставить в известность самого Заказчика.

   8. Заказчик оплачивает медицинские услуги по действующему прейскуранту цен Исполнителя. Факт оплаты – является  согласием (акцептом) со всеми условиями настоящего Договора.

   9. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Республики Казахстан.

   В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, Исполнитель имеет право приостановить оказание медицинских услуг до момента оплаты и начислить пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

   10. Все прочие условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

   11. Настоящий Договор признается публичной офертой.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО «Национальный научный онкологический центр»

БИН 180740003103

Республика Казахстан, 010000,

г. Астана, район «Нура», ул. Керей Жанибек хандар, дом 3

ИИК KZ 066018821000165031

в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

Кбе 17

 

Заместителя председателя Правления по медицинской деятельности

 

_________________/ Мукажанов А.К.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

          М.П.

Скачать файл

ОРЫНДАУШЫ:

"Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық" ЖШС

БСН 180740003103

Қазақстан Республикасы, 010000,

Астана қаласы, "Нұра" ауданы, Керей Жәнібек хандар көшесі, 3 үй

ЖСК KZ 066018821000165031

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-да

БИК HSBKKZKX

Кбе 17

 

Басқарма төрағасының медициналық қызмет жөніндегі орынбасары

 

______________ /  Мұқажанов Ә. Қ.

М.О.

тапсырыс беруші:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

  М.О.